Členská schôdza

Dňa 6.3.2014 sa za účasti členov kolkárskeho oddielu TJ Lokomotíva Vrútky  konala v priestoroch kolkárne členská schôdza na ktorej boli prijaté nasledovné závery platné pre všetkých členov kolkárskeho oddielu TJ Lokomotíva Vrútky s účinnosťou od 1.9.2014:

 1. Členský poplatok sa od 1.9.2014 stanovuje nasledovne:

Deti do 15 rokov :  2,50 EUR /mesiac   (30 EUR /rok)
Dospelí: 5 EUR /mesiac (60 EUR/rok)
Dôchodcovia a zdravotne postihnutí:  10 EUR/rok

 • V prípade opakovaného neplatenia príspevku sa poplatok zvýši na 5EUR/tréningová jednotka!

2.  Stanovuje sa odpracovanie 26  brigádnických hodín/rok  na každého člena oddielu.

 • Deti do 15 rokov  a dôchodcovia sú od brigádnických hodín oslobodení
 • Slabozrakí a nevadiaci športovci budú do brigádnických činnosti zapájaní individuálne a vždy po dohovore s vedúcim družstva.
 • Brigádnická činnosť zahŕňa aktívnu účasť na  vopred ohlásených  pracovných činnostiach organizovaných kolkárskym oddielom TJ Lokomotíva Vrútky. Ohlásenie bude uskutočnené písomnou formou na nástenke  a vstupných dverách kolkárne.  Samovoľná (mimoriadna) brigádnická činnosť je vítaná avšak musí byť riadne ohlásená vedúcemu oddielu (p.Marček).
 • Do brigádnickej činnosti sa nezapočítava účasť na predzápasovom  upratovaní (viď bod č.3).
 • Do brigádnickej činnosti sa započítava  striedmy dohľad nad prenájmom kolkárne pre   verejnosť v nasledujúcom pomere :  1hod. dozoru = 0,5 hod brigádnickej činnosti.
 • Neodpracovanie stanoveného počtu hodín je pokutované sumou 20 EUR, ktorá bude pripočítaná k sadzbe členského poplatku  za nasledujúci rok.

3.    Predzápasové upratovanie  kolkárskych dráh, šatní, hygienických zariadení  a ostatných priestorov kolkárne  bude prerozdelené  medzi družstva mužov  „A“, „B“ a družstvo žien na základe vopred schváleného harmonogramu platného na určité obdobie  (jesenná a jarná časť).

 • Rozpis prác, ktoré bude potrebné vykonať bude súčasťou harmonogramu a  musí byť za každých okolnosti dodržaný.
 • Je dovolená výmena služieb medzi jednotlivými družstvami a jeho členmi.
 • Potrebné čistiace prostriedky  a materiál zabezpečí kolkársky oddiel.

 

NEZABUDNÚŤ NA 2% DANE, KTORÉ TREBA DONIESŤ STYČNÝM OSOBÁM NAJNESKÔR DO 30.4.2014 !!!

PODNIKATELIA DO 31.3.2014 !!!